Works of Sri Madhwacharya
 

Works of Sri Madhwacharya

Works on Brahma Sutras
 1. Brahma Sutra Bhasya
 2. Anuvyakhyana
 3. AnuBhasya
 4. Nyayavivarana
Works on Gita

 1. Gita Bhasya
 2. Gitatatparyanirnaya

Work on Mahabharata

 1. Mahabharatatatparyanirnaya

Work on Bhagavata

 1. Bhagavatatatparyanirnaya

Work on Veda

 1. Rgbhasayam
Works on Upanishads

 1. Isavasyopanishad Bhasayam
 2. Talvakaropanishad Bhasayam
 3. Kathakopanishad Bhasayam
 4. Shatprashnopanishad Bhasayam
 5. Atharvanopanishad Bhasayam
 6. Mandukopanishad Bhasayam
 7. Taittiriyopanishad Bhasayam
 8. Aitareya Upanishad Bhasayam
 9. Chandogya Upanishad Bhasayam
 10. Brihadaranyaka Upanishad Bhasayam

Works on Prakaranas

 1. Tatvaviveka
 2. Tatvasamkhyana
 3. Mayavada Khandana
 4. Upadhikhandana
 5. Prapanchamithyatvanumana khandana
 6. Tatvodyota
 7. Visnutattvavinirnaya
 8. Karmanirnaya
 9. Pramanalaksana
 10. Kathalaksanam

Independent Works

 1. Sadacharasmriti
 2. Yatipranavakalpa
 3. Jayanthinirnaya
 4. Tantrasara sangraha
 5. Narasimha nakhastuti
 6. Dvadashastotra
 7. Krishnamrita Maharnava
 8. Krishnapadyam.
                                                                                                                     
 
  Total no of visits: 19229 visitors (34572 hits) on this Website! This website is owned by Sri Hari Vayu Guru Seva Trust